• kusiol
 • KaMIKatze
 • unenlaaakso
 • Suzi
 • illgresi
 • unitedsoupsfashion
 • Perpetuummobile
 • boring
 • sunshines4me
 • guyver
 • ink
 • gogullo77
 • nitkiwdopelniaczu
 • ilostmyheadawhileago
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromkrzysk krzysk
0875 661b 500
Reposted fromkrzysk krzysk
3848 93c4 500
Reposted fromoblivions oblivions viaBucefal Bucefal
4725 9059 500
6680 1304 500

srsfunny:

The Skeleton Of A Sloth

Reposted fromtinex tinex viaBucefal Bucefal
1936 85f3
Reposted fromkrzysk krzysk viaBucefal Bucefal
8666 4e96
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaBucefal Bucefal
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viaxannabelle xannabelle
Staram się. Naprawdę się staram. Ale to trudne, bo czasem wszystko wraca. Jedna rzecz czasem powoduje lawine. Niby nic się nie stało. Ale czasem pękam przez swój bagaż doświadczeń. Tak jak dziś. Aż mi wstyd.
— nie chcę taka być
Reposted frombluuu bluuu viaxannabelle xannabelle
3208 b1e0 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle
2781 8521 500
Reposted fromalcohol alcohol viaxannabelle xannabelle
3273 7d28 500
Reposted fromflopsbox flopsbox viaxannabelle xannabelle
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaxannabelle xannabelle
1199 8d4b
water
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl